Contributie


De maandelijkse contributie’s zijn: per 1 juli 2015

Senioren € 18,00
Jeugd € 14,00
Studenten € 15,00
Derde Kind € 12,00 (t/m 18 jaar)
Functionarissen Senioren € 15,00
Functionarissen Jeugd € 12,00
Functionarissen Algemeen € 5,00
Donateurs (Geen stemrecht) € 4,50
Niet spelend lid (Met stemrecht) € 7,50
Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,00

 

Automatische incasso

Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven. Heeft u geen automatische incasso dan moeten de contributiebedragen met € 1,00 worden verhoogd. Voor het regelen van een automatische incasso kunt u terecht bij ClubCollect via uw persoonlijke pagina.

 

KNVB -en Waskosten

Naast bovengenoemde bedragen zijn KNVB kosten en waskosten verschuldigd. Deze kosten zullen elk seizoen opnieuw vastgesteld worden door het bestuur. Voor het voldoen van deze bedragen wordt jaarlijks een acceptgiro gestuurd. De huidige bedragen zijn:

€ 14,- is bondscontributie die wij voor ieder jeugdlid van GPC Vlissingen moeten afdragen aan de KNVB. (Voor de senioren is dit € 16,-)
€ 14,- euro wordt gebruikt  om de waskosten die gedeclareerd worden uit te betalen.

Dit declareren gebeurt over het algemeen op twee manieren:

  • Ofwel een persoon die een was heeft gedraaid declareert deze kosten individueel via het declaratieformulier op de website.
  • Ofwel de waskosten worden aan het einde van het seizoen in één keer gedeclareerd voor het hele team.

    Dit laatste kan en wordt gedaan door de trainer of leider van het team.

Toelichting hierop:

Ieder lid betaald waskosten en daar is geen discussie over, hieronder staat een uitleg die al eerder gecommuniceerd is in een nieuwsbrief.

Waskosten en bezinekosten

In het bestuur krijgen we regelmatig, terechte, vragen over het voldoen van de waskosten. Er wordt hierbij aangegeven dat het niet eerlijk voelt dat waskosten worden gerekend terwijl ouders zelf de shirtjes wassen. Een bijkomend argument is dat ouders ook al benzinekosten zelf moeten betalen of dat deze kosten worden gebruikt voor een teamuitje.

Hieronder willen we als bestuur antwoord geven op de vragen die rondom deze kwesties leven bij leden.

Waskosten

Als vereniging rekenen we één keer per jaar de waskosten door aan de leden. Ouders die shirtjes wassen kunnen deze kosten dan weer declareren bij de club. Om die declaraties te kunnen betalen, gebruiken wij het geld uit de inkomsten die we als waskosten bij de leden hebben gefactureerd. Op deze manier betaalt iedereen mee aan het wassen van de teneus.

Benzinekosten

Voor de benzinekosten geldt eenzelfde soort principe. Ouders die op zaterdag met kinderen uit een jeugdteam rijden naar wedstrijden, kunnen ook deze kosten declareren bij de vereniging. We hanteren hier wel een maximum aan het aantal auto’s dat per team gedeclareerd kan worden. We hopen dat onderling het meerijden hievdoor goed afgestemd kan worden.

Teamuitjes

Ieder team krijgt vanuit het bestuur een bedrag om een teamuitje te organiseren. Er zijn ook teams die de waskosten en benzinekosten in één keer declareren en dit bedrag gebruiken om de teamvergoeding voor een uitje aan te vullen. Dit is natuurlijk erg leuk voor de kinderen en goed voor de binding in de groep. Vanuit het bestuur is dit echter geen verplichting voor een team en is dit op initiatief van de trainers en de leiders.

Als een team de bedragen declareert dan kunnen deze niet meer aan individuele ouders uitgekeerd worden. Hiervoor hopen we op uw begrip.

Kosten kunnen gedeclareerd worden via een formulier op de website:

https://www.gpcvlissingen.nl/informatie/declaratie-formulieren/

 

Boetes

Eventuele boetes voor gele en rode kaarten zullen middels een factuur worden doorbelast aan de leden.

 

Derde kind

Het tarief van het derde kind is uitsluitend van toepassing indien alle drie de kinderen niet ouder zijn dan 19 jaar.

 

Studententarief

Indien je in aanmerking wilt komen voor een studententarief dan moet de penningmeester aan het begin van elk seizoen een kopie van een schoolverklaring of bewijs van inschrijving van een (hoge) school/universiteit ontvangen. Als de penningmeester een dergelijke verklaring niet voor oktober heeft ontvangen geldt automatisch het seniorentarief.

 

Restitutie

De contributie is in principe voor een geheel seizoen (juli t/m juni) verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor 31 december is de contributie verschuldigd tot en met deze datum. Bij beëindiging na 31 december is de contributie verschuldigd tot en met 30 juni. De KNVB – kosten en eventuele waskosten zijn altijd verschuldigd. Ook moeten openstaande boete’s zijn voldaan. Op KNVB – kosten en eventuele waskosten wordt bij tussentijdse beëindiging geen restitutie verleend. Zolang deze bedragen niet zijn voldaan wordt door GPC Vlissingen geen toestemming verleend om voor een andere vereniging uit te komen.


Clubcollect contributie-inning

 

 

 

 

 

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het verbeteren van een belangrijk aspect binnen de organisatie, namelijk het innen van gelden. Doorgaans is het innen van gelden een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. Hiervoor gebruikten we altijd het systeem van Factua.

Vanaf nu zullen we gaan werken met het syteem van ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. 

Hoe werkt het precies?

ClubCollect is een online facturatiemodule die onze organisatie ondersteunt bij het innen van gelden. Vanaf het moment dat wij de gelden gaan innen, ontvang je van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per mail, sms of per brief. 

Delen van gegevens

Je persoonsgegevens staan veilig binnen onze eigen omgeving en zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden.
Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie ons hiervoor benaderen.

Betaal op tijd en voorkom extra kosten!